Współczynnik odbicia (restytucji)

Współczynnik odbicia (restytucji). Wytracanie energii mechanicznej podczas zderzenia ma nieodwracalne odkształcenia samochodów, nagrzewanie, drgania dźwiękowe itd. charakteryzuje współczynnik odbicia (restytucji) K, określany jako stosunek prędkości środków mas zderzających się samochodów po zderzeniu do prędkości ich wzajemnego zbliżania przed zderzeniem, rzutowanych na linię zderzenia.

tmp3a1a-2tmped4f-1Podczas zderzenia samochodów wartość współczynnika odbicia K zależy nie tylko od fizycznych właściwości części i zespołów samochodów, lecz. także od prędkości zderzenia oraz mas zderzających się pojazdów. Ponadto' podczas zderzenia tych samych samochodów poruszających się z jednakową; prędkością, współczynnik K będzie przyjmował różne wartości, w zależności od tego jakimi częściami konstrukcji samochody zderzają się (K — 0 dla ciała absolutnie nie sprężystego, K = 1 dla ciała doskonale sprężystego). Samochody są konstrukcjami anizotropowymi, a więc wartości współczynnika odbicia mieszczą się w granicach 0 < K < 1.

Współczynnik odbicia w określonych warunkach może przyjmować też ujemne wartości. To zdarza się w tych przypadkach, gdy po zderzeniu samochody kontynuują ruch, przecinając nawzajem kierunki ruchu utrzymywane przed zderzeniem. W zależności od współczynnika K oraz pracy odkształcenia można dokonać klasyfikacji zderzeń samochodów tak, jak to przedstawiono w tablicy .

tmpaf75-1Znak pracy odkształcenia Ad zależy jedynie od bezwzględnej wartości współczynnika K. Jeżeli Aud> 0 (praca odkształcenia dodatnia), to uderzeniu towarzyszy zwolnienie zaakumulowanej energii, której wartość jest większa od wyzwalającej ją pracy (np. energia wybuchu lub potencjalna energia ściśniętej sprężyny). W takim przypadku wartość K > 1.