Zalecenia dotyczące układu samochód—kierowca—droga w sytuacjach krytycznych cz.5

W tym aspekcie ciekawe elementy ochronne skonstruował w USA. Hydrauliczne elementy tych urządzeń, służące do pochłaniania energii kinetycznej uderzenia, wydzielającej się podczas awaryjnego najechania lub uderzenia bocznego z dużą prędkością, są wielokrotnego użycia i nie wymagają znacznych czynności obsługowych po zderzeniu. Poszczególne elementy tych urządzeń można łączyć w zespoły tworzące energochłonne bariery. Bariera pochłaniająca energię, złożona z elementów ochronnych, jest obliczona co najmniej na dwa awaryjne najechania z prędkością 72 km/h bez dodatkowego napełniania. Bariera ta zapewnia wielokrotne użycie. Stacjonarne elementy amortyzujące zamontowane na barierach drogowych mają postać cylindrów o średnicy 152 mm i wysokości 1050 — i 500 mm. Łączą się one w wiązki obliczone na pochłanianie energii dowolnego uderzenia.

Do bardziej niebezpiecznych kolizji zalicza się najechanie samochodu na slup oświetleniowy. Takie zderzenie już od prędkości ponad 25 km/h jest śmiertelne dla osób znajdujących się w samochodzie. Nowa. konstrukcja słupa oświetleniowego, o specjalnym łączniku, znacznie zmniejsza następstwa, zderzenia.

tmpedb4-1Konstrukcja słupa oświetleniowego ze specjalnym złączem
1 – korpus słupa, 2 — tulejka wiązki przewodów, 3 – bezpiecznik topikowy, 4 złącze wtykowe, 5 — główny przewód, 6 — podstawa słupa, 7 — otwór na kołek zabezpieczający, 6 — wycięcie na śruby, 9— podkładka z kołkiem zabezpieczającym, 10 — podkładka z łapkami zabezpieczającymi.

Przy określonej (obliczonej) wartości siły uderzenia śruby mocujące pękają, a słup przewraca się nie wywołując istotnych uszkodzeń. Należy przy tym zauważyć, że wartość i czas trwania opóźnienia nadwozia samochodu znacznie zmniejszają się w razie uderzenia w słup o takiej specjalnej konstrukcji, jaką pokazano na rysunku 5.42. Porównanie krzywych przedstawionych na rysunku 5.43 upoważnia do zaproponowania tego rozwiązania konstrukcyjnego jako prototypu bezpiecznych elementów wyposażenia drogi (słupów' oświetleniowych, słupków, tablic itp.).