Przesłanki do stworzenia idealnie bezpiecznego samochodu cz.2

W ten sposób główne zadanie, polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa, można sformułować następująco: należy stworzyć taki system techniczno-socjalny, który całkowicie gwarantowałby ochronę człowieka od szkodliwych skutków motoryzacji.

Poziom bezpieczeństwa w sensie semantycznym należy rozumieć jako zbiór współczesnych umiejętności człowieka, realizowanych poprzez techniczne rozwiązania, nakierowanych na zachowanie całości przewożonych ładunków*’i bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Do oceny stopnia bezpieczeństwa nowych samochodów, kontroli produkcji seryjnej w przemyśle samochodowym i sprawdzenia nowych rozwiązań konstrukcyjnych w toku . opracowywania i dopracowywania egzemplarzy doświadczalnych .służą badania na stanowiskach badawczych i badania drogowe.

Tempo postępu technicznego w budowie samochodów jest w istotny sposób związane z procesem udoskonalania środków i metod badawczych samochodów. Jednak długotrwałość i wysokie koszty badań kolidują z, nakazem szybkiego wprowadzania do produkcji i eksploatacji nowych bezpiecznych samochodów wysokiej jakości.

Istotną wadą stosowanych obecnie metod' jest nieporównywalność wyników, uwarunkowana brakiem uznanych i sprawdzonych metod, różnorodnością kryteriów wyboru warunków badań, a także brakiem jednolitości terminologii niezbędnej dla scharakteryzowania osiągniętej wiedzy i pojęć. W badaniach, którym są poddawane zarówno nowo opracowane, jak też seryjnie produkowane samochody, dominujące znaczenie mają badania laboratoryjno-drogowe. Z lego względu należy przede wszystkim dążyć do skracania czasu badań oraz osiągania porównywalności ich wyników, przez udoskonalanie metod i wyposażanie do badań.

W celu osiągnięcia postawionych zadań zrozumiała staje się konieczność wprowadzenia przyspieszonych badań samochodów. Potrzeby w tej dziedzinie będą występować z tym większą ostrością, im szybciej będzie przebiegał proces tworzenia samochodów bardziej doskonałych, żywotnych i odpowiadających wymaganiom bezpieczeństwa.

Na podstawie tych rozważań proces rozwoju problemu bezpieczeństwa samochodu można przedstawić w postaci modelu informacyjnego pokazanego na rysunku.

tmpb5ab-1