Proces transportowy

We współczesnym świecie proces transportowy, w tym również ruch kołowy, jest funkcją procesów obsługowych cyklów produkcyjnych i społecznych, dzięki czemu ma on znaczenie i właściwości samodzielnej gałęzi gospodarki narodowej kraju na miarę swego ilościowego wzrostu i związanego z tym powiększenia części sfery nieprodukcyjnej, jako obsługującej bezpośrednio procesy transportowe. W związku z tym, jako kryterium oceny funkcjonowania ruchu drogowego należy przyjąć warunek zapewnienia największej intensywności ruchu i maksymalnego jego bezpieczeństwa.

Konieczność badań w tej dziedzinie i polepszenie bezpieczeństwa samochodów wynika również z faktu, że liczba wypadków drogowych w transporcie nie wykazuje dotychczas tendencji spadkowej. Wzrost natężenia ruchu samochodów w warunkach sieci drogowej naszego kraju stwarza wiele problemów związanych z koniecznością zapewnienia największej wydajności transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Z tego względu kierowanie ruchem drogowym powinno odbywać się zgodnie z zasadami maksymalnej wydajności oraz minimalnej liczby wypadków drogowych.

Podstawowym celem motoryzacji jest urzeczywistnienie takiego procesu transportowego, który zapewniałby efektywny i bezpieczny przewóz pasażerów i ładunków. Proces przewozowy, ze względu na specyficzne cechy transportu samochodowego, jest nierozdzielnie związany (a niekiedy również bezpośrednio uwarunkowany) wieloma dodatkowymi zjawiskami i wymaganiami (np. załadunkiem i wyładunkiem towaru, organizacją zajmowania miejsc i opuszczania środków transportu przez pasażerów, przerwami podczas jazdy, techniczno-ekonomicznymi uwarunkowaniami eksploatacji środków transportu). Istotny wpływ na bezpieczeństwo procesu transportowego mają warunki drogowe. W rezultacie na kształtowanie i przebieg procesu transportowego, w tym również i na jego bezpieczeństwo, wpływa pięć czynników, a mianowicie: społeczny, ekonomiczny, techniczny, psychofizjologiczny i społeczno-psychologiczny. Strukturę bezpieczeństwa samochodowego procesu transportowego tworzą następujące czynniki:
—    bezpieczeństwo ruchu drogowego, zależne w znacznej mierze, od organizacji kierowania nimi,  od optymalizacji czynników oddziałujących na proces transportowy,
—    bezpieczeństwo na drogach, zależne w znacznym stopniu od stanu i wyposażenia dróg oraz od oświetlenia, systemów sygnalizacji i informacji, obecności znaków drogowych, a także obsługi na trasach,
—    bezpieczeństwo samochodu i uczestników ruchu drogowego oraz należyty stan przeważonych ładunków, zależne od układu (systemu, kompleksu ..samochód — kierowca — droga” (S-K-D)j.